Zásady ochrany osobných údajov

GDPR – Systém ochrany osobných údajov v rámci spoločnosti Novitech Partner s.r.o.
GDPR Ochrane osobných údajov
Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V Novitech Partner s.r.o. so sídlom Moyzesova 58, 04001, IČO 36203360 (ďalej iba „NOVITECH PARTNER“) sa zaväzujeme poskytnuté osobné údaje chrániť. Na tejto webovej stránke nájdete informácie o tom prečo, kedy, ako a aké osobné údaje v NOVITECH PARTNER spracúvame. Nájdete tu tiež spôsob ako nás kontaktovať v prípade Vašich otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov alebo ako vykonať opravu, prípadne výmaz Vašich osobných údajov. Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme za určitých okolností meniť a aktualizovať.
Odporúčame Vám teda aby ste vo vlastnom záujme túto webovú stránku pravidelne navštevovali a uistili sa, že máte vždy aktuálne informácie o jej obsahu. Zaväzujeme sa vykonať všetky opatrenia, aby sme zamedzili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.
Základné pojmy a informácie
Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekt údaju). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, generickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Zvláštne kategórie osobných údajov
Jedná sa iba o nové označenie citlivých osobných údajov. Je to taký osobný údaj, ktorý Vás sám o sebe môže poškodiť v spoločnosti, zamestnaní, škole, alebo môže zapríčiniť Vašu diskrimináciu. Takýto osobný údaj zvyčajne vypovedá o rasovom, alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, prípadne dochádza k spracovaniu genetický údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave alebo sexuálnom živote, alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.
Subjekt údajov
Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.
Správca osobných údajov
Správcom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primerane zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách, alebo iných podmienkach služby (napríklad pri registrácii na podujatie organizované strediskom TeleDom firmy NOVITECH PARTNER) uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je NOVITECH PARTNER.
Spracovateľ osobných údajov
Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.
Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia, alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou, alebo bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.
Aký právny predpis upravuje spracovanie osobných údajov?
Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane fyzický osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej iba pod skratkou „GDPR“). Národné predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť odlišné pravidlá. Tie upravuje Zákon18/2018 Zz.Zákon ochrane osobných údajov zmene doplnení niektorých zákonov.
Kedy je možné osobné údaje spracúvať?
Pre zákonné spracovanie Vašich osobných údajov musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 6 GDPR. V prípade, že sa jedná o zvláštne kategórie osobných údajov, musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 9 GDPR. V oboch prípadoch následne musia byť dodržané zásady spracovania osobných údajov uvedené v článku 5 GDPR.
Spracovanie osobných údajov v spoločnosti NOVITECH PARTNER
Prečo NOVITECH PARTNER spracúva osobné údaje?
NOVITECH PARTNER už viac ako 22 rokov prináša na trh pod značkou TeleDom komplexné vzdelávacie a súvisiace podporné služby ( ako ubytovanie a stravovanie). Niektoré osobné informácie sú pre tieto služby nevyhnuté. Iné nám zverovať nemusíte, avšak ak sa rozhodnete zdieľať ich s nami, môžeme Vás informovať o našich aktuálnych službách.
Účel spracovania osobných údajov
  1. Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
  2. Spracovanie personálnej a mzdovej agendy vlastných zamestnancov a našich externých lektorov
  3. Spracovanie účtovnej agendy
  4. Zabezpečenie BOZP, OPP prevádzkového komplexu TeleDom
  5. Ochrana majetku a bezpečnosti komplexu TeleDom
  6. Predaj našich vzdelávacích, ubytovacích a reštauračných služieb
  7. Priebežný Marketing týchto služieb
Aké osobné údaje spracúvame
V nižšie uvedenej tabuľke sa dozviete, aké osobné údaje o Vás potrebujeme pri využití konkrétnej služby.
ČinnosťRozsah spracúvaných osobných údajov
Zasielanie ponúk, a informácií o konaní zaujímavých podujatí a akcií našej spoločnosti§  Oslovenie (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)§  Meno a Priezvisko (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)
ČinnosťRozsah spracúvaných osobných údajov
 §  Názov Vášho zamestnávateľa a Vaša pracovná pozícia (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)§  Emailová adresa do zamestnaniaTelefónne číslo do zamestnania (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)
Registrácia na vzdelávacie podujatie, alebo stretnutie organizované alebo spoluorganizované strediskami TeleDomZoznam spracúvaných osobných údajov sa môže líšiť podľa polí registračného formulára pre jednotlivé podujatia. Štandardne sa však jedná o tieto údaje potrebné k identifikácii osoby oprávnenej na vstup na podujatie a potrebné k vystaveniu daňového dokladu, alebo refundácii§  Meno, priezvisko a oslovenie, Vaša pracovná pozícia§  Názov a adresa Vášho zamestnávateľa§  Emailová adresa do zamestnania§  Telefónne číslo do zamestnania§  informácie o špeciálnej strave / diéte (môže odhaliť Váš zdravotný stav, zadanie týchto údajov býva spravidla voliteľné a nie je potrebné ich uvádzať pri objednávke)
Ubytovacie služby hotela TeleDomOsobné údaje v nevyhnutnom rozsahu požadované zákonom o ubytovacích službách platného pre domácich a zahraničných hostí Hotelov.
Reštauračné službyOsobné kontaktné údaje nevyhnutné pre objednávku akcie ako aj pre vystavenie daňového dokladu
Ostatné obchodné činnosti – všeobecný nákup a predaj tovarov a služiebSpracovanie nevyhnutných osobných údajov potrebných pre uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv a spracovanie faktúr spoločnosti. Vyhradzujeme si právo nevyžiadané osobné údaje zničiť. O tomto postupe budeme subjekt osobných údajov informovať
Spracovanie osobných údajov pre iný účel
V niektorých prípadoch môže dochádzať k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov, ktoré presahuje účel, za ktorým boli osobné údaje získané. Príkladom môže byť napríklad registrácia na podujatie, zároveň nám ale vzniká povinnosť archivácie faktúry, podľa príslušných právnych predpisov.
Miesto uloženia osobných údajov
Evidencia e-mailových adries za účelom odosielania informačných e-mailov je umiestnená v datacentre Novitech a.s. – prevádzkovateľa IT infraštruktúry Novitech Partner s.r.o. Na evidenciu potrebných osobných údajov využívame v súlade s GDPR: Ekonomický software Money S3 a Microsoft Office 365 a vlastnú Microsoft Sharepoint farmu.
Zdieľanie osobných údajov
Zmluvní partneri
PartnerRozsah zdieľania osobných údajov
Novitech a.s.Prevádzkovateľ IT infraštruktúry. Správa SharePoint farmy
PartnerRozsah zdieľania osobných údajov  spoločnosti. Meno Priezvisko užívateľov služieb
  
Fy Vlasta Sokolová IČO: 41033639Spracovanie mzdovej a personálnej agendy spoločnosti
Advokátska kancelária JUDr. Beáta PitorákováPrávny zástupca spoločnosti. Dosah na osobné údaje nutné pre zmluvné vzťahy ( kontaktné osoby v zmluvách)
V prípade, že pri zaisťovaní objednanej služby dôjde k spracovaniu Vašich osobných údajov budeme Vás vždy o tejto skutočnosti informovať na stránkach špeciálne venovaných objednávanej službe alebo prostredníctvom emailu.
Zabezpečenie osobných údajov
Technické, organizačné a iné opatrenia
Snažíme sa o to, aby Vami zverené údaje boli v maximálnom bezpečí. Za týmto účelom sme zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré ochránia Vaše osobné údaje pred neautorizovaným alebo nezákonným spracovaním a pred neúmyselnou stratou, zničením, alebo poškodením. V NOVITECH PARTNER ctíme zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracúvame o Vás iba tie informácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie informácie, ktoré nám so svojim súhlasom nad rámec nevyhnutného spracovania poskytnete.
Všetky rozhrania našich webových stránok sme upravili tak, aby bola nastavená najvyššia možná úroveň súkromia. Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch odovzdávame osobné údaje tretím stranám. V takýchto prípadoch volíme dôveryhodných partnerov, pri ktorých sme si istí, že budú dodržiavať prinajmenšom takú istú úroveň ochrany osobných údajov ako tá, ktorú zaisťujeme v NOVITECH PARTNER.
Doba spracovania osobných údajov
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.
V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Účel spracovania osobných údajov Aké osobné údaje spracúvame Zdieľanie osobných údajov, uchováme vaše údaje štandardne, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme Vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania, nemusí to mať vždy za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.
Cookies a štandardné technológie sledovania
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, kedy tieto stránky začnete využívať. Slúžia k zmapovaniu Vašich preferencií a úkonov, ktoré ste na nich vykonali (napríklad výber jazyka, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Tieto údaje potom pri ďalšej návšteve už nemusíte zadávať. Naše súbory cookies samy o sebe neidentifikujú jednotlivého užívateľa, identifikujú iba zariadenie, ktoré používate a to pomocou náhodne generovaného identifikačného kódu.
Prečo NOVITECH PARTNER využíva cookies a ďalšie technológie sledovania
Cookies a ďalšie sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach používané rôznym spôsobom, napríklad za účelom prevádzkovania webovej stránky, alebo analýzy návštevnosti. Cookies a ďalšie sledovacie technológie využívame najmä preto, aby sme boli schopní skvalitniť a zefektívniť naše služby a ponúknuť vhodný obsah.
Cookies a ďalšie technológie sledovania využívané NOVITECH PARTNER

Zoznam Cookies a ďalších sledovacích technológii, ktoré sú využívané na našich webových stránkach a ich účel získate na adrese marketing@novitechpartner.sk.

Viac informácií o cookies, zakázaní cookies
Viac informácií o tom čo sú cookies, ako fungujú, ako ich spravovať alebo zmazať nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org V nastavení niektorých internetových prehliadačov (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastaviť zakázanie cookies a ďalších technológií sledovania. Viac možností,    ako    spravovať    cookies    sú k dispozícii na webovej stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba. V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality, alebo možnosti využiť služby ponúkané prostredníctvom našej webovej stránky.
Ďalšie formy sledovania
Google Analytics – informácie o návštevnosti stránky, analytický pohľad na správanie návštevníkov. Google Adwords – remarketingové kódy Search console Základná demografická segmentácia
Uplatnenie práv subjektu údajov
Právo na informácie
Ctíme zásadu transparentnosti spracovávaných osobných údajov. V súlade s touto zásadou sme odhodlaní subjektom údajov vždy poskytnúť informácie o tom aké ich osobné údaje spracúvame. Ak si prajete zistiť, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame môžete o to požiadať na adrese info@teledom.sk alebo telefonicky na čísle +421 553274401. Výpočet informácií, na ktoré máte právo nájdete v článku 13 14 GDPR. V prípade, že nám Vaše konkrétne požiadavky neoznámite, budeme na Vašu žiadosť nahliadať ako na všeobecnú podľa predchádzajúceho odstavca. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak nebudeme schopní overiť Vašu totožnosť elektronicky, alebo bude existovať dôvodná pochybnosť o Vašej totožnosti, požiadame Vás o predloženiu dokladu v sídle NOVITECH PARTNER. Jedine tak vylúčime, že neposkytneme Vaše osobné údaje osobe, ktorá sa za Vás iba vydáva. Vaše žiadosti budeme vybavovať v najkratšej možnej dobe. V závislosti na zložitosti a rozsahu môže jej vybavenie trvať niekoľko dní, alebo týždňov, max. však 30 dní.
Právo na opravu
Ak zistíte, že niektoré osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú chybné, alebo neaktuálne, upozornite nás na to na adrese info@teledom.sk . Aj v takom prípade si môžeme vyžiadať predloženie dokladu totožnosti v sídle NOVITECH PARTNER. Iba tak môžeme zaistiť, aby nedošlo k neoprávnenej úprave Vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch opravu osobných údajov vykonať nemôžeme. Týka sa to najmä prípadov, kedy sú Vaše chybné údaje obsiahnuté na daňovom doklade, ktoré zo zákona archivujeme.
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo byť zabudnutý
Ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek zabrániť. Stačí ak nám odoberiete súhlas s takýmto spracovaním. Súhlas nám môžete odobrať kedykoľvek a môžete to vykonať zaslaním emailu na adresu info@teledom.sk alebo telefonicky na čísle 00421 553274401. Rovnako môžete využiť svojho práva „byť zabudnutý“. V taktom prípade vymažeme všetky osobné údaje ktoré o Vás spracúvame. Výnimkou sú prípady, kedy spracovanie prebieha zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodov nášho oprávneného záujmu. Aj v tomto prípade vyžadujeme identifikáciu subjektu údajov, kým zmazanie zrealizujeme.
Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov udržujeme aktuálne a v súlade s právnymi predpismi. Z tohto dôvodu môže čas od času dôjsť k ich zmenám. Prosím, prehliadajte si pravidelne aktualizácie v oblasti ochrany osobných údajov na našej stránke.
Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov
Za zákonné spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedá NOVITECH PARTNER. Správnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou v oblasti spracovania osobných údajov na Slovensku je Úrapre ochranu osobných údajov.